Protocollen en Beleid

Hier vindt u protocollen, reglementen en beleid geldend voor alle Omnis Kindcentra.

Het ‘Pestprotocol’
De ‘Klachtenregeling’
Luizenprotocol en het 5 stappenplan
Privacyreglement
Visie Jonge Kind

Beleid Veiligheid vervoer leerlingen tijdens buitenschoolse activiteit
Beleid Grensoverschrijdend gedrag
Beleid Leerlingenstatuut

 

Klachtenregeling
Bij Omnis nemen wij uw mening of ongenoegen serieus. Bent u een keer minder tevreden over het onderwijs, de gang van zaken, beslissingen of het nalaten hiervan? Dan kunt u dat als eerste aangeven aan de betreffende leerkracht of de locatieleider. Hij of zij is de intern vertrouwenspersoon en bemiddelt bij het vinden van een oplossing, verwijst naar instanties die gespecialiseerd zijn in opvang of nazorg en kan uw klacht aandragen bij een onafhankelijke klachtencommissie. Klachten over de dagelijkse gang van zaken worden vaak onderling op de juiste manier afgehandeld. Dit gebeurt in overleg met ouders, leerlingen, leerkrachten en schoolleiding.

Is uw klacht niet naar tevredenheid behandeld dan hebben we een klachtenregeling. Stichting onderwijsgeschil heeft één juridisch juiste en heldere klachtenregeling voor het primair- en voortgezet onderwijs ontwikkeld. Omnis laat deze modelklachtenregeling ook voor haar scholen gelden.

BMW Voor Elkaar fungeert als extern vertrouwenspersoon voor Omnis.